Политика за поверителност и защита на личните данни в сила от 1 октомври 2020 година

1. Цели и съдържание на Политиката

1.1. С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (Политиката) „Ноу Блинк плюс“ ООД, ЕИК 206176719 (Ноу Блинк плюс), в качеството си на администратор на лични данни, отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на данните на физическите лица. В съответствие със законодателството и добрите практики, дружеството прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

1.2. Сигурността на данните, които са поверени на Ноу Блинк плюс, е много важна за компанията. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес. Отчитаме, че обработването на лични данни винаги е свързано с определено основание и се извършва при спазване на ясни правила. Ето защо ние полагаме максимални усилия и отговорност за опазването на личните данни, предоставени от наши партньори, клиенти или подизпълнители, и не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

1.3. Личните данни, необходими за процеса на осъществяване на дейност на Ноу Блинк плюс, се събират и обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., както и приложимото национално и европейско законодателство.

1.4. Настоящата Политика има за цел да даде систематизирана информация на крайните потребители - физически лица за причините и начина обработване на техните лични данни.

Политиката, към която Ноу Блинк плюс се придържа във връзка със защита на личните данни, в качеството му на администратор или обработващ, е задължителна за всички служители и представляващи Ноу Блинк плюс. Тази Политика е задължителна и за контрагентите на Ноу Блинк плюс, които обработват лични данни във връзка с изпълнението на конкретен договор, и са дали информираното си съгласие да се придържат към настоящата Политика.

2. Дефиниции

По смисъла на приложимото законодателство и настоящата Политика:

2.1. „Лични данни“ е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2.2. „Обработване на данни“ означава всяка операция или набор операции, които се извършват с лични данни на Администратора, с автоматизирани или не средства, като обхвата на тези операции може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или изменение, възстановяване, консултация, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение или всяка друга операция с данните.

2.3. „Специални категории лични данни“ са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация;

2.4. „Основни данни“ са имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес);

2.5. „Субект на данните“ е всяко живо физическо лице, което е свързано с конкретни лични данни;

2.6. „Мрежови/Трафични данни“ са данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час, продължителност и вид на комуникацията, данни за потребление на телевизионни услуги и др.;

2.7. „Данни за потребление“ са обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Ноу Блинк плюс, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване;

2.8. „Обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

2.9. „Администратор“ е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

2.10. „Обработващ лични данни“ е физическо или юридическо лице, публичен орган или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

2.11. „Съгласие на субекта на данните“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

2.12. „Профилиране“ е всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

2.13. „Детайлни анализи“ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели;

2.14. „Нарушение на сигурността на лични данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

2.15. „Получател“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

2.16. „Трета страна“ е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

2.17. „Партньори“ са дружества, с които Ноу Блинк плюс има сключени договори за партньорство, и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

3. Гаранции за законосъобразно обработване на личните данни на клиенти

Ноу Блинк плюс събира и обработва лични данни на Клиента при наличието на едно от следните условия:

a) Клиентът е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

b) обработването е необходимо за изпълнението на договора, по който Клиентът е страна, или за предприемане на стъпки по искане на Клиента преди сключването на договора;

c) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Ноу Блинк плюс;

d) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Ноу Блинк плюс;

4. Как и защо използваме лични данни на клиенти

4.1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения с клиенти.

Ноу Блинк плюс обработва идентификационни данни и други лични данни, за да предоставя услугите и продуктите, заявени от клиенти, за да изпълнява договорните и преддоговорните си задължения към клиентите, както и за да упражнява правата си по сключените договори. Обработката на лични данни се извършва с цел:

a) установяване на самоличността на Клиента през всички търговски канали;

b) управление и изпълнение на заявки на клиенти за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

c) осигуряване на техническото обслужване, с оглед предоставяне на качествени услуги;

d) всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги

e) изготвяне на агрегирана статистическа информация за продажбите на Ноу Блинк плюс, услуги, клиенти, мрежови трафик, модели за местоположение, които можем да предоставяме и на трети лица и др.;

f) анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил 

g) установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с Общите условия на Ноу Блинк плюс за съответните услуги;

h) обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

4.2. За изпълнение на нормативни задължения

Ноу Блинк плюс обработва идентификационни данни, трафични данни, данни за местоположението, данни за изготвяне на клиентски фактури и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, включително, но не само:

а) изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, предвидени в Закона за защита на потребителите;

b) предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

c) предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

d) задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчноосигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

e) предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

4.3. След предоставено съгласие от страна на Клиента

4.3.1. В някои случаи Ноу Блинк плюс обработва личните данни само след предварителното писмено съгласие на Клиента. Такова изрично съгласие от Клиента ще бъде необходимо само ако Ноу Блинк плюс се нуждае от данни, които са повече от минимално установените данни, необходими за сключване и изпълнение на договора. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни и целта на обработката е посочена в него и не се покрива с другите цели, изброени в настоящата Политика.

4.3.2. Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Ноу Блинк плюс. Ако Клиентът оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някои или всички цели, описани по-горе, Ноу Блинк плюс няма да използва личните данни и информация за съответните дейности, считано от момента на оттеглянето. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

4.3.3. Когато бъде предоставено съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които ползва Клиентът.

4.4. С оглед легитимен интерес на дружеството.

Ноу Блинк плюс използва основни данни на клиентите, данни за изготвяне на клиентски фактури с оглед легитимен интерес на компанията, за да се извършва основен анализ на данните и да се съобразят предлаганите услуги и продукти с индивидуалните потребности на Клиента, както и за да бъдат предложени нови услуги.

4.5. Обработка на анонимизирани данни

Ноу Блинк плюс обработва трафични данни на клиенти за статистически цели. Посоченото означава извършването на анализи, в които резултатите са обобщени и използваните данни са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице и данни, свързани с него от тази информация, е невъзможно.

5. Какви лични данни обработва Ноу Блинк плюс

5.1. основни данни (данни за идентификация): трите имена

5.2. трафични данни (мрежови данни): данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги, за таксуване; данни за изготвяне на клиентски фактури, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи за определяне географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство;

5.3. други данни: информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

5.3.1. информация за заявките/поръчките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

5.3.2. друга обратна връзка, която получаваме от клиентите;

5.3.3. лични данни за контакт информация за контакт (имейл, телефонен номер), пол

5.3.4. предпочитания за услугите, които предоставяме на клиентите;

5.3.5. информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията, направени към Ноу Блинк плюс;

5.3.6. друга информация като:

a) клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Ноу Блинк плюс за идентификация на клиенти/потребители;

b) данни, предоставяни през интернет страниците на дружеството и мобилни приложения;

c) демографски данни, информация за домакинството, когато клиентите се съгласяват да участват в наши проучвания, тегления на награди или друга обратна връзка, която ни предоставят във връзка с ползваните продукти и услуги;

d) други лични данни, предоставени от клиентите или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с Ноу Блинк плюс.

5.4. Когато обработваме данните за идентификация на Клиента и трафичните му данни, както и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на заявки/поръчки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да извършим съответните дейности.

5.5. Клиентът е длъжен да полага разумната необходима грижа за опазване на личните му данни, когато те са предоставени на трети лица, различни от Ноу Блинк плюс.

6. Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на лични данни на клиенти ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите ни към потребностите на клиентите по най-добрия възможен начин или за изчисляване. Този процес се нарича профилиране.

7. Как защитаваме личните данни на клиентите

7.1. За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в приложимото законодателство

8. Кога изтриваме лични данни

8.1. Използването на лични данни за целите, свързани с договорното правоотношение, се преустановява след прекратяване на договора, но данните не се унищожават преди изтичане на 1 година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови взаимоотношения, произтичащи от него; изтичане на срока за нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления (6 месеца); по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години); изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (3 години за услуги с повтарящи се престации и 5 години за останалите услуги); задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

8.2. Ноу Блинк плюс не изтрива или анонимизира лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на жалба на Клиент пред дружеството.

9. Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

9.1. Ноу Блинк плюс не предоставя лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай Ноу Блинк плюс остава отговорно за конфиденциалността и сигурността на личните данни.

9.2. Категориите получатели, на които предоставяме лични данни, са следните:

9.2.1. лица, обработващи данни от името на Ноу Блинк плюс:

9.2.2. дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, които чрез поръчителство или друг способ обслужват и събират вземания;

9.2.5. партньори на Ноу Блинк плюс - с цел изготвяне на съвместно техническо решение за нуждите на Клиента;

9.2.6. лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за изграждане на услугата, за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

9.2.7. лица, предоставящи сервизна поддръжка на софтуерното решение. 

9.2.9. лица, наети на граждански договор от Ноу Блинк плюс, подпомагащи процесите по продажба, логистика, и др.;

9.2.10. органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на действащото законодателство;

9.2.11. доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

9.2.12. банки - за обслужване на плащанията, извършени от клиентите;

9.2.16. лица, обработващи данните от свое име:

a) цесионери – страна по договори за цесия, на които Ноу Блинк плюс прехвърля (продава) непогасени задължения;

b) компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

10. Права на клиентите във връзка с обработване на личните им данни

10.1. Право на информация:

10.1.1. Клиентите имат право да поискат:

a) информация за това дали отнасящи се до тях данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

b) съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

c) информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения.

10.2. Право на корекция:

10.2.1. В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, клиентите имат право по всяко време да поискат:

a) да заличим, коригираме или блокираме техните лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

b) да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните данни на клиентите, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

10.3. Право на възражение:

10.3.1. По всяко време клиентите имат право да:

a) възразят срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

b) възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

10.4. Право на ограничаване на обработването:

10.4.1. Клиентите могат да поискат ограничаване на обработващите се идентификационни данни ако:

a) оспорват верността на данните, за периода, в който Ноу Блинк плюс трябва да провери верността им; или

b) обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, клиентите са поискали тяхното ограничено обработване; или

c) NOBLINK+ няма нужда от тези данни (за определената цел), но клиентите имат нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на техни правни претенции; или

d) клиентите са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

10.5. Право на преносимост на данни:

10.5.1. Клиентите имат право да получат лични данни, които ги засягат и които са предоставили на Ноу Блинк плюс в структуриран и общоприет електронен формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор когато:

a) обработването от Ноу Блинк плюс на тези данни е въз основа на изрично съгласие на клиента за обработване на данни за конкретна цел и

b) обработването се извършва автоматизирано.

10.6. Право на жалба:

10.6.1. В случай, че Клиент прецени, че Ноу Блинк плюс нарушава приложимата нормативна уредба, очакваме Клиентът да се свърже с нас за изясняване на въпроса.

10.6.2. Клиентът има право да подаде жалба пред Комисията за защита на личните данни. Считано от 25 май 2018 г. клиентите могат да подадат жалба и пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз.

10.7. Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Клиента лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

10.8. Ноу Блинк плюс се произнася по клиентското искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок, с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 дни. Решението по жалбата е мотивирано.

11. Предоставяне на лични данни от Ноу Блинк плюс на Обработващ/и

11.1. При изпълнение на търговските договори за предоставяне на услуги и/или продукти, Ноу Блинк плюс може да предоставя на свои партньори и/или клиенти лични данни на свои служители и/или представители и/или лични данни на свои клиенти и партньори или съответно на техни служители и/или представители;

11.2. Като администратор на лични данни Ноу Блинк плюс предава на обработващите всички или някои от следните категории лични данни:

a) Идентификационни данни на физически лица за цели, свързани с изпълнение на договорни отношения като: име, IP адрес, лог данни, ел. поща

b) Други данни, когато това се налага от предмета на сключения договор между страните.

11.3. Ноу Блинк плюс предава на трети лица (клиенти, партньори подизпълнители и др.) данните по защитен канал.

11.4. Ноу Блинк плюс изисква от Обработващите лични данни да поддържат необходимите технически и организационни мерки за защита на данните съобразно нормативните изисквания, включително да осигурят спазване на правилата за поверителност и защита на данните от своите служители и всички други лица, с които те имат договорни правоотношения.

11.5. Ноу Блинк плюс изисква от Обработващите лични данни незабавно да уведомяват в случаите на нарушение на сигурността на личните данни.

11.6. В случай, че Ноу Блинк плюс като Администратор на лични данни е обект на проверка от надзорен орган, налице е предявен иск от субект на данни или от трето лице, или са налице претенции във връзка с обработването на данни от страна на Обработващ, Ноу Блинк плюс изисква от съответния Обработващ необходимото съдействие до пълното изясняване на случая, включително предоставяне на цялата релевантна информация и документи, свързани със случая (включително документи, които са подадени от субекта на данните или които се намират у Обработващия).

12. Предоставяне на лични данни на Ноу Блинк плюс от друг администратор

12.1. Технически и организационни мерки

12.1.1. В качеството си на Обработващ лични данни Ноу Блинк плюс осигурява защитата на данните в съответствие с чл. 5, параграф 1 и параграф 2, чл. 28, параграф 3, буква „в” и чл. 32 от ОРЗД.

12.2. Осъществяване на правата на субект на данни (физическо лице)

12.2.1. Като Обработващ лични данни Ноу Блинк плюс не коригира, изтрива или ограничава обработването на данни, не взима решения във връзка с упражняването на други права на субект на данни, които се обработват от името на Администратора на лични данни. Такива действия Ноу Блинк плюс извършва само при наличието на писмени инструкции от Администратора.

12.2.2. Ако субект на данни се свърже директно с Ноу Блинк плюс относно коригиране, изтриване на лични данни, ограничаване на обработването или упражняване на други негови права, Ноу Блинк плюс в качеството си на Обработващ незабавно препраща искането на субекта на данните до Администратора на лични данни.

12.3. Възлагане на обработването на подизпълнители

12.3.1. Като Обработващ Ноу Блинк плюс възлага обработване на данните от подизпълнители само след като сключи подходящи и правно обвързващи споразумения с подизпълнителите и след като е предприело подходящи мерки за гарантиране защитата и сигурността на данните на Администратора на лични данни. Ноу Блинк плюс изисква подизпълнителите да поемат задължения, идентични с тези на Ноу Блинк плюс като Обработващ.

12.4. Заличаване и връщане на лични данни

12.4.1. Като Обработващ Ноу Блинк плюс не създава копия или дубликати на данните без знанието и разрешението на Администратора на лични данни, с изключение на резервните копия, ако такива са необходими за осигуряване на организирана обработка на данните, както и данните, необходими за спазване на регулаторните изисквания за съхранение на личните данни.

12.4.2. След приключване на договорните отношения между страните или при поискване от страна на Администратора на лични данни, Ноу Блинк плюс предава на Администратора, или на базата на предварително съгласие, унищожава всички документи, резултати от обработването и използването, както и наборите от данни, свързани с договорите, които са в негово владение, по начин, отговарящ на изискванията за защита на данните.

12.4.3. Ноу Блинк плюс не връща и/или унищожава данните, ако е налице законово основание за тяхното запазване.

12.5. Контрол и отговорност

12.5.1. В случай, че Администраторът на лични данни е обект на проверка от надзорен орган, налице е предявен иск от субект на данни или от трето лице, или са налице претенции във връзка с обработването на данни от страна на Ноу Блинк плюс като Обработващ лични данни, Ноу Блинк плюс оказва пълно съдействие на Администратора.

13. Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове.

Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е в сила от 1.10.2020г.